search

Beleidsverklaring Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) Insulcon B.V.

De Directie van Insulcon B.V. is zich bewust van haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de zorg voor Kwaliteit, Arbo en Milieu. De Directie van Insulcon B.V. streeft ernaar op een effectieve en economische wijze te voldoen aan de eisen en wensen van haar opdrachtgevers, aandeelhouders, medewerkers en leveranciers, alsmede aan haar wettelijke verplichtingen.

Om de optimale kwaliteits-, veiligheids-, gezondheids- en milieuzorg, prijs en betrouwbaarheid van haar diensten te kunnen waarborgen heeft de Directie een bedrijfszorgsysteem ontwikkeld en ingevoerd dat voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm, NEN-EN-ISO 14001:2015 norm en de VGM Checklist Aannemers VCA** 2008-5.1. De Directie heeft het bedrijfszorgsysteem van kracht verklaard op de vestigingen Zilverhoek 4 en Lancasterstraat 2 – 4 te Steenbergen.

Het bedrijfszorgsysteem heeft tot doel te borgen dat het produceren of verlenen van diensten onder beheerste omstandigheden plaatsvindt en voldoet aan vooraf vastgelegde eisen.

Op kwaliteitsgebied dient het bedrijfszorgsysteem bij te dragen aan het verbeteren van de dienstverlening en de organisatie waarbij wij onder andere uitgaan van de principes: klantgerichtheid, win-win relatie met leveranciers, betrokkenheid van de medewerkers, procesbenadering, besluitvorming op basis van feiten en een continue verbetering. Daarnaast levert het een bijdrage aan de transparantie van onze organisatie door de beschreven werkwijzen in procedures, werkinstructies en vastgelegde verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de medewerkers.

Op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu is het beleid erop gericht om bij de uitvoering van alle activiteiten hier maximale zorg aan te besteden. Dit betekent dat (bijna-)ongevallen, incidenten en onnodige materiële- en milieuschades dienen te worden voorkomen door het in een vroeg stadium treffen van de nodige maatregelen en/of voorzieningen.

De Directie streeft ernaar alle risico’s op het gebied van Arbo en milieu weg te nemen door de factoren te onderkennen die een negatieve invloed kunnen hebben op de eigen medewerkers, derden en de omgeving en hieraan voorrang te geven boven economische overwegingen. Uitgangspunten voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu zijn:

* Het realiseren van een werkomgeving waarin géén onvoorzienbare gevaren dreigen die letsel,

   ziekte of erger kunnen veroorzaken;

* Het voldoen aan en naleven van alle wettelijke voorschriften die betrekking hebben op Veiligheids-,

   Gezondheids- en Milieuaspecten;

* Het tijdig onderkennen van factoren die de arbeidsomstandigheden van medewerkers en/of derden

   beïnvloeden en hierop passende actie te nemen;

* Het voortdurend verbeteren van werkmethoden om eventuele kansen op (im)materiële schade tot

   een minimum te beperken waarbij de inzet van vakkundig en gemotiveerd personeel essentieel is;

* Een goede relatie te onderhouden met overheden en derden, zodat inspecties tot een minimum

   kunnen worden beperkt en klachten en opmerkingen in vertrouwen kunnen worden geuit;

* Het continu verlagen van de milieubelasting en het voorkomen van milieuschade;

* Het reduceren van de Injury Frequency (IF) ongevallen met verzuim/werkverlet. Doelstelling

   aangaande IF-ongevallen is gesteld op 0.

Elke medewerker heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid. Dit vereist een goede samenwerking en een voortdurende inzet en betrokkenheid van ons allemaal. Hierbij vervult het management een voorbeeldfunctie. De Directie van Insulcon B.V. vertrouwt erop dat iedereen het KAM-beleid zal ondersteunen en uitdragen.

Steenbergen, februari 2017

P.R.B.A. Noppen - CEO

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Schrijf uzelf in voor onze nieuwsbrief en ontvang informatie over onze nieuwe innovatieve producten en industriële oplossingen!

Laatste nieuws

4-04-2022

Insulcon Technical | The new name for AIS Technical.

Read more